“FuGophrenia” Artistic concept and direction.

August 8, 2021

English:

“FUGOPHRENIA The Condition” is the 2nd album for Ardian “FuGaA” Kurtolli. The album is artistic schizophrenia how I like to describes it. Being passive for almost 10 years, I have seen that my creative output is not limited to one music style artistically. Therefore, in this project as an artist, I have created 5 different characters that are different in artistic performance and also visually. The 5 characters represented and performed by FuGaA in this project are unique lyrically, artistically, even with a different creative direction path.

Medial silence for almost a decade makes the placement towards the old audiences quite of a challenge. As a marketeer, the concept of characters can be also viewed from the perspective of purely digital content. Some of the old fans want old content, new ones want maybe something new, therefore introducing 5 “plates to eat” might be just enough artistic food to fulfill the needs of old and new audiences. I believe that our artistic community needs to be freer to express themselves from a new perspective and try new creative ways of engagement. The “group thinking” and “cliche content” are of course good for traffic, views, shows, or and much more! But, will it challenge the current style of how and what we create and produce? Can we go to different levels before we get out of our comfort zones? I don’t think so.

Personally, this whole project has gotten me excited as a performer but also as a marketeer. It will be interesting to see different audiences interact with the different types of content that are being delivered and reflecting on that gathered data. Later on, use the data to grow audiences but also produce new content having that in mind. Maybe one of the five characters will be accepted and “survive” in the long run, maybe one, maybe none! Who knows! But, time will tell.

This whole project is being documented also from the marketing perspective so that in the future I will be releasing an analysis of the campaign and walkthroughs for the process.

A concept like this with a direction like this is quite a challenge and it raises a lot of questions in the way.
Why that way? Why your way? Do you know him? How bout this other one? Is this the same dude or no? So many questions of unexpected nature arise that don’t even connect! Will it be in the top Albanian hits 2021 or the drawer? Which character will be first introduced?

At least that the last question has an answer! The first character introduced is BaLeeFuGaA!

BaLeeFugaA – Is from the MASS, a little bit of belly, lots of gold chains and stuff, likes a party, does not give a fuck about stuff, champagne, he does not take “no” for an answer.

You can listen to the new single on all major music platforms, and also view the launch video below.

For more info on this specific project, stay tuned for my new post a mid-week, where we will be talking more in-depth about BaLeeFuGaA, the inspiration behind “BaLeeFuGaA N’DETI”, lyrics breakdown, and the production process.

Albanian:

“FUGOPHRENIA The Condition” është albumi i dytë për Ardian “FuGaA” Kurtolli-n. Albumi është një “shizofreni artistike” sic e përshkruan artisti.
Duke qenë pasiv për gati 10 vite, artisti ka vërejtë që output-i i tij kreativ, nuk është i limituar në një stil muzikor specifik. Prandaj, në këtë projekt, artissti ka krijuar 5 karaktere të ndryshme të cilët ndryshojnë në performance artistike dhe vizuale. Të 5 karakteret cilët përfaqësohen dhe performohen nga FuGaA në këtë projekt janë unik kah ana lirike, artistike, bile edhe me drejtim kreativ tjetër.

Qetësia mediale për gati një dekadë, e bën problematike si dhe sfiduese vendosjen e produktit para audiencës së vjetër. Si një person me profesion marketingun, këtë konceptin e karakterëve e shikoj edhe nga perspektiva e pastërt e përmbajtjes digjitale. Disa nga fansat e vjetër dojnë përmbajtje të stilit të vjetër, fansat e rijn kërkojnë trende tëreja, prandaj duke prezentuar 5 “pjata të ndryshme me ushqim” mund të kemi tamam aq ushqim artistik për ti mbushur nevojat e të gjithve, audiencave të vjetra po edhe të reja. Besoj që komuniteti jonë artistik duhet të jetë me i lirë që të shprehë vetën në perspektiva të ndryshme dhe duhet të provojnë mënyra të reja kreative të angazhimit me audiencë. Mënyra e të “menduarit bashkë” dhe “përmbajtjes cliche” normal që janë të mira dhe funksionojne per trafik,views, performanca, si dhe shumë gjana tjera! Por, a do të sfidohet stili i tanishëm i mënyrave se si dhe cfare krijojmë dhe prodhojmë? A mundemi me dal në nivele të reja, pa u larguar nga zona e rehatisë? Nuk besoj.


Personalisht, i gjithë ky projekt më ka emocionuar si performues por edhe gjithashtu si nje profesionst marketingu. Do të jetë interesant të shikohet se si audiencat e ndryshme reagojnë me llojet e ndryshme të përmbajtjes që servohet, si dhe reflektimi i shënimeve të mbledhura. Më vonë, përdorimi i këtyre shënimeve për të rritur audiencat por edhe gjithashtu për të prodhuar përmbajtje të re duke pasur parasyshë ato shenime/data.
Ndoshta një nga pesë këta karakterë do të pranohet dhe “mbijetojë” në afatgjatë, ndoshta një, ndoshta asnjë! Kush e di! Por, koha do të tregon.

I tërë ky projekt është edhe duke u dokumentuar nga perspektiva e marketingut, që në të ardhmen të ndajmë mes veti analizat e kampanjës si dhe guidat hap mbas hapi të procesit.
Një concept si ky me një drejtim të tillë është mjaft sfidues si dhe ngritë shumë pyetje rrugës.

Pse ashtu? Pse si ti? A e njoh? Po ky tjetri? Shumë pyetje të pa parashikuara dalin që as nuk lidhen! A do të jetë në top hitet shqip 2021 ose mbetet në vitrinë? Me cilin karakter do të njoftohemi së pari?

Bile për pytjen e dytë kemi pergjigje! Karakteri i parë që prezentohet është BaLeeFuGaA!
BaLeeFugaA – është i Masës, me një bark me cullë e dukat, sja ninë, party, moet, kallbllak, ska “Jo haver”.

Mundeni me ndegju këngën e re në të gjitha platformat, si dhe gjithashtu mund ta shikoni videon poshtë.

Për më shume info për këtë projekt specifik, qëndroni pran artikujve kah mesi i javës, do të bisedojmë më në detaje për BaLeeFuGaA-n, inspirimin mbrapa “BaLeeFuGaA N’DETI”, analizen e tekstit, si dhe procesin e prodhimit.

? Subscribe to Youtube ?
?️ See my cool photos on Instagram ?️
?Like me on Facebook ?


Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.